Bước 1/2: Đăng ký tài khoản
Chú ý: Thí sinh cần nhớ mật khẩu để đăng nhập sau này.

Chú ý:

Thí sinh cần nhớ mật khẩu để đăng nhập sau này.